Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna
wraz z przebudową drogi - w formule "zaprojektuj i wybuduj"  Zadanie 5. w ramach Projektu pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I".
UWAGA! MODYFIKACJA SIWZ! - 05.07.2018 R.