Czyszczenie wpustów ulicznych i  przykanalików wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku