Czyszczenie wpustów ulicznych i  przykanalików wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. Części 1-5.